Všeobecné obchodní podmínky

I. Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují podmínky realizace dodávek zboží společností Innovo print s.r.o.., se sídlem

V Obříství, Na Tarase 137, 277 42, IČO: 28483693, zapsané v obchodním rejstříku vedeného MS v Praze oddíl C vložka 144911 , na straně jedné a fyzickou nebo právnickou osobou, na straně druhé.

II. ÚVODNÍ USTANOVEN(

Innovo print s.r.o. (dále jen jako „zhotovitel vyrábí polygrafické výrobky (dále jen „dílo) a poskytuje polygrafické služby (příprava pro tisk – studio + CTP za podmínek stanovených v těchto „Všeobecných obchodních podmínkách“ (dále jen „VOP) pokud nestanoví písemná smlouva uzavřená mezi zhotovitelem a zájemcem o zhotovení díla (dále jen „objednatel) jinak.

III. UZAVŘEN( SMLOUVY

K uzavření smluvního vztahu (smlouvy o dílo) mezi zhotovitelem a objednatelem dochází v těchto případech:

 1. písemným potvrzením (akceptací) písemného závazného návrhu objednatele (včetně elektronické pošty) na zhotovení díla zhotovitelem (dále též Závazný návrh“) nebo
 2. zahájením realizace výroby díla zhotovitelem a to na základě objednávky nebo
 3. podpisem písemné Smlouvy o dílo.

IV. TISKOVÉ PODKLADY

 1. Podklady pro realizaci díla dodá objednatel zhotoviteli

v předem dohodnutém termínu.

 1. Objednatel se zavazuje, že odsouhlasení náhledu tisku (pokud takovou službu požaduje) provede v dohodnutém čase a způsobem, který nenaruší výrobní harmonogram zhotovitele. Nesplní-li objednatel toto ujednání nebo nedojde-li k dohodě se zhotovitelem o náhradním termínu, bere objednatel na vědomí, že zhotovitel má právo změnit termín zhotovení díla tak, jak to umožní aktuální výrobní plán. Tím však není dotčena odpovědnost za škodu vzniklou narušením výrobního plánu zhotovitele.
 2. Pokud objednatel nepožaduje odsouhlasení náhledu tisku a při situaci, kdy jím dodané podklady budou vadné, je objednatel povinen, pokud to bude možné, provést opravu chybných podkladů bezodkladně. Pokud objednatel opravu podkladů neprovede bezodkladně tak, aby nedošlo k narušení plánu výroby zhotovitele nebo bude v takovém případě způsobena škoda na zhotoveném díle, je objednatel zodpovědný za takto vzniklou škodu.
 3. Smluvní strany se dohodly, že pro urychlení komunikace lze v této věci využít elektronickou poštu. V případě vzniku sporu týkajícího se prokázání doručení zprávy elektronickou poštou je nositelem důkazního břemene objednatel.
 4. Pokud dodané podklady k tisku nebudou splňovat požadavky na kvalitu, budou vráceny objednateli k přepracování. Nepředá-li objednatel podklady k tisku zhotoviteli v předem dohodnutém termínu, projednají smluvní strany nový možný termín dodání a nový termín výroby díla. Tímto není dotčena odpovědnost objednatele za škodu vzniklou tím, že narušil naplánovaný výrobní plán zhotovitele. V případě výrobních problémů s naplánováním nového termínu zhotovení díla je určující požadavek zhotovitele na stanovení náhradního termínu zhotovení díla, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
 5. Objednatel nese odpovědnost za veškeré tiskové podklady, které dodá zhotoviteli. Objednatel odpovídá za to, že dodané podklady neporušují žádným způsobem práva duševního vlastnictví (zejm. práva autorská) třetích osob, dále pak osobnostní, majetková ani jiná práva třetích osob a nejedná se o materiály, jejichž zveřejněním nebo distribucí by mohlo docházet k porušování zákona, např. naplnění skutkové podstaty trestného činu podpory a propagace hnutí směřujících k potlačení práv a svobod člověka. Zhotovitel nenese žádnou odpovědnost za obsah zhotovovaných materiálů. Zhotovitel neodpovídá za nedostatky a chyby, které objednatel ponechal v dodaných souborech, v maketě nebo jiných podkladech. Pokud bude mít snížená kvalita výrobních podkladů vliv na kvalitu výsledného produktu, nebude tato skutečnost posuzována jako nekvalitní plnění ze strany zhotovitele.

V případě, že by však dle jeho názoru byly dodány materiály

v rozporu s tímto ustanovením, je oprávněn zhotovení díla odmítnout. Poruší-li objednatel povinnost dle tohoto odstavce, odpovídá výlučně sám třetím osobám za případnou škodu, či jinak škodlivé následky. Stejně odpovídá objednatel za škodu, kterou tímto způsobí zhotoviteli, včetně ušlého zisku, jiných škod např. poškozením dobré pověsti atd., či jiné škody a nebo jiných škodlivých následků.

Objednatel je povinen předávat zhotoviteli výrobní podklady najednou, pokud není dohodnuto mezi stranami písemně jinak.

V. ODSOUHLASENÍ TISKU

1. Pokud o to objednatel předem písemně požádá, je zhotovitel povinen před zahájení tisku objednatele vyzvat k odsouhlasení správnosti tisku. Objednatel je v takovém případě povinen

se okamžitě písemně (nebo jiným vhodným způsobem) vyjádřit a odsouhlasit správnost zahájení zhotovení díla nebo sdělit okamžitě zhotoviteli výhrady k zhotovenému dílu. Nedostaví-li se objednatel, nebo jeho pověřený zástupce ve stanovenou dobu ke kontrolnímu tisku (náhledu zhotovení díla), má se za to, že zhotovení díla je v pořádku a schváleno. Objednatel nemá v takovém případě nárok na náhradu škody ani jiné nároky.

Vl. ODCHYLKA V MNOŽSTVÍ

Odchylka v rámci stanovené tolerance ± 3 % je považována za řádné splnění díla.

VII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

 1. Předáním a převzetím díla, není-li mezi stranami sjednáno jinak, je okamžik dodání díla zhotovitelem do expedičního místa uvedeného v objednávce a podpis předávacího protokolu.
 2. Přepravní dispozice a expediční specifikaci je objednatel povinen uvést v objednávce, popř. doplnit písemně nejpozději 5 dnů před plánovanou expedicí, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
 3. Pokud objednatel nesdělí zhotoviteli expediční místo tak, jak je uvedeno v čl. VII bod 2, bude dílo uschováno v prostorách zhotovitele na náklady objednatele. V případě, že objednatel neodebere zhotovené dílo nejpozději do 60 dnů ode dne sjednané expedice, dává tímto objednatel zhotoviteli výslovný souhlas, aby dílo zlikvidoval na náklady objednatele.

4. Pokud není sjednáno mezi stranami jinak, a přepravu zhotoveného díla bude zajišťovat zhotovitel na základě požadavků objednatele, bude dopravné objednateli vyúčtováno na základě skutečně vynaložených nákladů.

VIII. REKLAMACE, REKLAMAČNÍ PODMÍNKY, ODPOVĚDNOST ZA VADY

 1. Objednatel nebo jím pověřený subjekt je povinen, si při převzetí zhotoveného díla nebo jeho části, toto dílo řádně prohlédnout a zkontrolovat jeho množství, jakost, provedení a obal díla.
 2. V případě, že objednatel po převzetí díla zjistí vady na díle, je povinen o této skutečnosti okamžitě písemně vyrozumět zhotovitele. Reklamace musí obsahovat následující dokumenty a údaje: specifikace vady, rozsah vady a doložení její existence zhotoviteli, tj. dodat minimálně 3% výtisků z celkového dodaného díla, které obsahují stejnou reklamovanou vadu.
 3. Objednatel je povinen reklamovat písemně, a to:
 • vady zřejmé do 5 dnů ode dne expedice,
 • vady skryté do 3 měsíců ode dne expedice.
 1. Nebude-li ve smlouvě nebo v objednávce určeno jinak, je zhotovitel povinen na písemnou reklamaci odpovědět písemně a to neprodleně po prověření reklamace.
 2. Zhotovitel neodpovídá za vady díla způsobené dodržením pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů upozornil a objednatel na jejich dodržení trval, případně se k nim nevyjádřil, anebo jestliže zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit.
 3. Zhotovitel nese v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a za sledování a dodržování obecně závazných předpisů.
 4. V polygrafickém odvětví obvyklé kolísání barevnosti tisku a vad při následném zpracování, je při zhotovování díla zhotovitelem přípustné.
 5. Zhotovitel neodpovídá za vady díla a škody způsobené tím, že použil na základě požadavku objednatele jím dodané nebo jím vybrané podklady pro realizaci díla, např. digitální nátisk, papír, barvu nebo jiné komponenty pro zhotovení díla. V případě, že použití takových věcí a komponentů způsobí prodlení zhotovitele se zhotovením díla, není objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli úroky z prodlení nebo jiné sankce a pokuty, či uplatnit své nároky z vad. Naopak zhotovitel je v takových případech oprávněn domáhat se vůči objednateli náhrady vzniklé škody a ušlého zisku.
 6. Reklamace díla neopravňuje objednatele k zadržení či zpoždění úhrady ceny za dílo. Rovněž zadržení platby nebo krácení platby z důvodů protipohledávky není přípustné, nebylo-li písemně dohodnuto jinak.

IX. VYŠŠÍ MOC

 1. Odpovědnost smluvních stran za částečné nebo úplné nesplnění smluvních povinností je vyloučena, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Lhůty ke splnění povinností se prodlužují o dobu působení vyšší moci
 2. Za vyšší moc se považují zejména: válka, hrozba války, povstání, sabotáž, požár, teroristický útok nebo jeho hrozba, bouře, povodeň, výbuch, přírodní pohromy, vládní nařízení nebo omezení Evropské unie, stávka, úplné nebo částečné zničení závodu či výrobní linky zhotovitele nebo jeho dodavatelů, dodávky dodavatelů, změna celních předpisů, dovozních a vývozních kvót, zákaz exportu či importu a jiné skutečnosti, které smluvní strany nemohly předvídat ani jim zabránit.

X. CENA DÍLA

 1. Cena díla je stanovena na základě dohody smluvních stran ve smlouvě nebo objednávce. K ceně díla bude připočtena daň z přidané hodnoty platná v době fakturace. Změna sjednané ceny je možná pouze písemně a po dohodě obou stran.
 2. V případě, že v ceně nejsou zahrnuty náklady spojené s dodáním do expedičního místa, budou tyto objednateli účtovány samostatně.
 3. Smluvní strany jsou povinny jednat o změně ceny v případě, pokud dojde ke změnám v technické specifikaci díla, při podstatné změně výrobního harmonogramu, při změně cen výrobních vstupů nebo při změně kurzu Euro vůči CZK přesahujícím 5%.
 4. Sjednaná cena díla nezahrnuje pojištění ani náklady na případné skladování, pokud není sjednáno jinak.

XI. PLATEBNÍ PODMÍNKY A FAKTURACE

1. Cenu za provedení díla sjednanou ve smlouvě o dílo (dále jen ,,cena za dílo“) zhotovitel vyúčtuje objednateli prostřednictvím zaslaného nebo jinak doručeného řádného daňového dokladu (dále jen „faktura“). Zhotovitel je oprávněn objednateli vystavit fakturu poté, co řádně dílo provedl, a to nejdříve v den, který byl ve smlouvě o dílo sjednán jako termín dodání díla. Splatnost ceny za dílo určuje smlouva o dílo a není-li stanoveno jinak, činí 14 dnů ode dne vystavení faktury zhotovitelem. V ceně za dílo není zahrnuta příslušná sazba DPH, tj. k ceně za dílo bude vždy připočtena příslušná zákonná sazba DPH. Za den úhrady ceny za dílo je u bezhotovostních plateb považován den, kdy je příslušná částka připsána ve prospěch bankovního účtu zhotovitele.

2. Zhotovitel má právo při projednávání smluvních podmínek spojených se zhotovením díla určit platební podmínky úhrady ceny za dílo a učinit tato opatření:

a) nevydat dílo nebo jeho část pokud není uhrazena faktura za předcházející dílo nebo zálohová faktura za aktuálně prováděné dílo,

b) požadovat zajištění neuhrazené ceny díla vystavením vlastní směnky.

3. Za den zaplacení se považuje den připsání sjednaných částek na účet zhotovitele uvedený na jednotlivých fakturách..

4. Objednatel není oprávněn vůči zhotoviteli provádět zápočty bez předchozího písemného souhlasu zhotovitele.

6. Pokud objednatel díla nemá v tuzemsku sídlo, místo podnikání nebo provozovnu, popř. místo pobytu nebo místo, kde se obvykle zdržuje a má je ve státě EU, dále je registrovaným plátcem DPH v tomto státě a zhotovené dílo bude předmětem vývozu do členského státu EU, je objednatel díla povinen doručit zhotoviteli své registrační číslo k DPH v daném státě při podpisu této smlouvy nebo nejpozději do dne převzetí zhotoveného díla od zhotovitele. Objednatel je povinen dále doručit zhotoviteli potvrzení o registraci k DPH v daném členském státě EU a Prohlášení o vývozu zboží z tuzemska do území EU s termínem vývozu a to nejpozději do 15dnů ode dne převzetí díla od zhotovitele. V případě doručení registračního čísla DPH a Prohlášení o vývozu zboží z tuzemska do členského státu EU má objednatel nárok na osvobození od DPH z kupní ceny díla. Prohlášení o vývozu zboží do státu EU musí být písemné s potvrzením oprávněné osoby objednatele.

XII. SANKČNÍ UJEDNÁNÍ- SMLUVNÍ POKUTY

 1. Smluvní pokuty uvedené v těchto OP hradí povinná smluvní strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé smluvní straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
 2. V případě, že je objednatel v prodlení s platbou ceny či jejího doplatku je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5% z nezaplacené částky za každý den prodlení.
 3. Pokud objednatel od smlouvy odstoupí 10 dnů před začátkem realizace díla, a to bez důvodů spočívajících na straně zhotovitele, zavazuje se objednatel zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu = cenu materiálu, který zhotovitel nakoupil pro realizaci tohoto díla.
 4. Pro případ odstoupení od smlouvy ze strany objednatele poté, kdy byly zahájeny práce na díle objednavatel povinen nahradit zhotoviteli náklady, které mu již vznikly.
 5. Všechny smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy strana povinná obdrží písemnou výzvu k zaplacení smluvní pokuty od strany oprávněné.

XIII. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU, VLASTNICTVÍ

 1. Vlastnické právo k dílu nabývá objednatel okamžikem úplného zaplacení ceny za dílo.
 2. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele přechází na objednatele předáním díla objednateli, či jiné smluvně dohodnuté osobě, přepravci nebo po uplynutí desátého dne poté, co objednatel obdržel od zhotovitele výzvu k převzetí díla.
 3. Objednatel nemá nárok na náhradu škody, pokud nesplnění povinnosti na straně zhotovitele bylo způsobeno jednáním objednatele nebo nedostatkem součinnosti, ke které byl objednatel ze smlouvy povinen.
 4. Objednatel odpovídá za to, že zhotovitel zhotovením díla na základě požadavků objednatele, neporuší chráněná práva třetích osob ve vztahu k autorskému, průmyslovému zákonu nebo k jinému právu duševního vlastnictví.

XIV. ZMĚNA OBCHODNÍCH PODMÍNEK

1. Zhotovitel je oprávněn OP měnit a doplňovat. Pokud objednatel se změnou nesouhlasí, je oprávněn od smlouvy odstoupit.

XV. ROZHODNĚ PRÁVO

 1. Obchodní vztah smluvních stran se řídí zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění a platným právním řádem České republiky.
 2. Nedohodnou-li se smluvní strany na způsobu řešení vzájemného sporu, pak všechny spory vznikající vyplývající nebo související s příslušnou smlouvou o dílo anebo s těmito VOP budou s konečnou platností rozhodovány v rozhodčím řízení u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho Řádu a Pravidel, a to jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu. Rozhodčí řízení bude vedené v sudišti v Brně.

XVI. UKONČEN( SMLUVNÍHO VZTAHU

 1. Smlouvu je oprávněna vypovědět kterákoli ze smluvních stran a to písemnou výpovědí doručenou druhé smluvní straně, a to i bez uvedení důvodu.
 2. Výpovědní doba činí 30 dnů a počíná běžet ode dne doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně.
 3. Výpověď nebo odstoupení od smlouvy musí mít formu doporučeného dopisu.
 4. Výpovědí nebo odstoupením od smlouvy trvá i nadále závazek objednatele uhradit zhotoviteli veškeré své závazky a dlužné částky.
 5. Smlouva může být ukončena rovněž písemnou dohodou obou smluvních stran.

XVII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENI

1. S platnými VOP se může objednatel seznámit nahlédnutím
v sídle zhotovitele, nebo na webové stránce zhotovitele www.innovo.cz 

2. V případě, že jedno nebo více ustanovení těchto VOP bude považováno za nezákonné, neplatné nebo nevynutitelné, a taková nezákonnost, neplatnost nebo nevynutitelnost se nebude dotýkat ostatních ustanovení těchto VOP budou nahrazena platnými, vynutitelnými a zákonnými ustanoveními, která se co nejvíce blíží smyslu a účelu těchto OR

3. Pro případ vzájemného doručování si smluvní strany sjednaly, že doporučená zásilka odeslaná poštou druhé Smluvní straně je, v případě, že není převzata, doručena pátým dnem od prokazatelného odeslání zásilky druhé smluvní straně.

4. Písemnou komunikací se rozumí komunikace prostřednictvím pošty, e-mailu či faxu.

5. V souladu s ustanovením zákona č. 101/2000 Sb. objednatel souhlasí, že zhotovitel, jako správce ve smyslu ustanovení tohoto zákona, bude v zájmu evidence řádného plnění objednatelových závazků, jakož i za účelem nezbytné ochrany práv zhotovitele vyplývajících mu ze smlouvy, v nezbytném rozsahu, zpracovávat osobní údaje objednatele uvedené v příslušné smlouvě nebo objednávce.

6. Obě smluvní strany se zavazují, že v rámci svého obchodního styku budou zachovávat mlčenlivost.

7. Tyto VOP byly schváleny společností Innovo print  s.r.o. a jsou účinné ode dne 1.9.2018